دانشجویان درس بازاریابی الکترونیک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که توسط جناب آقای دکتر مهران رضوانی تدریس می شود :

محبوبه نوری

نیلوفر نوبری

مرضیه باقری

مونا مظفری

فرناز فرج اللهی

ندا عزیزی

نفیسه سعیدی

نجمه موجودی

 احمد خسروی

مسعود باقری

محمود شیری

بابک ناصحی

هادی مسلمی